Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas muzejs piedāvā jaunu tiešsaistes programmu “Es un vide man apkārt”

Datums: 20.02.2023 09:52
83 skatījumi
PROGRAMMAS MĒRĶIS: Iepazīstināt skolēnus ar pilsētbūvniecības veidošanās pamatprincipiem, aktīvi līdziesaistot un ļaujot katram izveidot ilgtspējīgu, videi draudzīgu, cilvēktiesībām atbilstošu iedomātu vidi kādā skolēns vēlētos dzīvot, atbilstoši skolēnu iecerēm un iegūtajām zināšanām.
    Mērķis ir pilsētbūvniecību skatīs gan no vēsturiskā, gan mūsdienu skatupunkta. Nodarbībā iekļautie uzdevumi un līdzdalības formas skaidro kultūras mantojuma un visas sabiedrības interešu pārstāvības nozīmi jebkurā pilsētvidē.
    Nodarbības 1.daļas ietvaros, atkarībā no vecuma posma iespējams dzirdēt ekspertu viedokli par pilsētbūvniecības vēsturi, attīstību, mūsdienām, par kultūras mantojumu:
 • arhitekts un antropologs Matīss Šteinerts stāsta par pilsētu veidošanās vēsturi un mūsdienu pilsētbūvniecības tendencēm;
 • vēstures zinātņu doktors Mārtiņš Mintaurs runā par kultūras mantojumu, tā saglabāšanu, iekļaušanu mūsdienas pilsētvides veidošanā;
 • ilgtspējīgas attīstības mērķu viens no vadošajiem ekspertiem Eiropā Henrijs Makgī (Henry McGhie)  runā par cilvēktiesībām un par ikvienam pieejamas vides veidošanu. Video ir titri latviešu valodā.
      Nodarbības 2. daļu veido pilsētas būvniecība ar dažādiem pilsētu plānojumiem, sekojot uzdevumiem un veidojot pilsētvidi, ņemot vērā iepriekš dzirdētu, skolā uzklausīto un arī savas vēlmes, domājot par vidi, kādā skolēns vēlētos dzīvot.
            Mērķauditorija:
 • 7. – 9.klašu skolēni;
 • 10. – 12.klašu skolēni.
   Nodarbības ilgums: 1 stunda (60 min). 

   Sasaiste ar mācību vielu:
    Vēsture, kultūras vēsture un sociālās zinības, ģeogrāfija, piemērojot tiešsaistes nodarbību konkrētas klases vēsturē un sociālajās zinībās apgūstamo mācību vielu 7., 8., 9.klasē un 10, 11., 12.klasēs. Ņemot vērā Skola 2030 mācību programmu un ieteikumus, nodarbību var sasaistīt ar šādām tēmām konkrētos vecuma posmos:
    Pamatskolas posmā:
    Vēsturē:
 • 7.klasē - pilsētu veidošanās vēsture;
 • 8.klasē – industriālās rūpniecības attīstība, ietekme uz pilsētbūvniecības attīstību, iedzīvotāju skaita pieaugumu;
 • 9.klasē – 20. gadsimta pārmaiņas, divi pasaules kari, kas izpostīja pilsētas un bija iemesls pilsētu pārbūvei, jaunu pilsētu rašanās tieši 20. gadsimta ietvaros.

  Sociālās zinības:
 • 7.klasē – skolēna identitātes veidošanās, kas rada piederību konkrētai vietai, valstij;
 • 9.klasē – Latvijas Satversme, tiesiskums un ar šiem jēdzieniem saistītās Cilvēktiesības, demokrātiskas vērtības.
       Ģeogrāfija:
 • 7.klasē – kartes lasīšana un izpratne, jo pilsētbūvniecības pamatā arī ir . konkrēta karte un nepieciešams iemācīties šo karti lasīt. Latvijas reljefa īpatnības, kas labi nolasās pilsētbūvniecībā;
 • 8.klasē – dabas resursu izmantošana, saudzēšana, klimata pārmaiņas;
 • 9.klasē – Latvijas apdzīvotība, iedzīvotāju skaita izmaiņas, pilsētu attīstība atbilstoši iedzīvotāju skaitam.
        Vidusskolas posmā:
        Sociālās zinības un vēsture:
 • 10. – 12.klasēs – Sociālās attiecības un identitāte. Mūsdienu sabiedrības attiecības ar vēsturi (kultūras mantojuma saglabāšana, vēsturiskā atmiņa, tas izpratne un interpretācija caur pilsētbūvniecības elementiem), Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā.        Ģeogrāfija
 • 10. – 12.klasēs - Globālie demogrāfiskie un migrācijas procesi. Pilsētu apdzīvojums un urbanizācija. Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība. Kultūrainavas pasaulē un Latvijā. Dabas resursi un to ilgtspējīga izmantošana.
        Atbilstoši katras klases mācību vielai, iegūtais rezultāts būs atšķirīgs. Tomēr nodarbības mērķis ir veicināt piederības sajūtu konkrētai vietai, radīt izpratni par to, kā veidojās pilsētas un kā tās attīstītās šodien, radot izpratni, ka katra skolēna līdzdalība ir atbildīga par to, kāda ir apkārtējā vide, kurā viņš vēlēsies dzīvot.
        Pēc nodarbības skolēni citādi skatīsies uz pilsētas plānu, kas ir pamatā apbūvei un iegūs labākas prasmes šo plānu izprast, nolasīt.
        Būtiski nodarbības ietvaros sniegt zināšanas par pilsētbūvniecības vēsturi un to, kādēļ jāzina vēsturiskā pilsētu attīstība, jāpēta kultūras mantojums, lai veidotu mūsdienīgu, videi, ikvienam cilvēkam draudzīgu un uz attīstību vērstu pilsētu vai pat ciematu. 

         Norises vieta: uz vietas skolā, klasē, pie datoriem. 

         Nepieciešams: dators, interneta pieslēgums. 

         Cena: 5,00 EUR no visas klases (šī brīža summa, 2023.gada pavasarī plānots pārskatīt nodarbību cenrādi, kas nozīmē, ka samaksa par nodarbību būs augstāka). 

          Pieteikšanās:  zvanot uz tālruņa numuru 64823844 vai 29418187, vai rakstot e-pastu: zane.grinvalde@madona.lv 

          Programma izveidota pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam.