Latviešu
Valoda: Latviešu
APSTIPRINĀTS
Ar Madonas novada pašvaldības domes
29.10.2009. lēmumu (prot.Nr.13; 36.p.)

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likumu “Muzeju likums” un likuma „Par pašvaldībām” 5.panta 5.punktu
Apstiprināts saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21.panta 8.punktu
AR GROZĪJUMIEM, KAS VEIKTI:
Ar 29.04.2010. Madonas novada pašvaldības
domes lēmumu (prot.Nr.10; 3.p.)
Ar 22.10.2015. Madonas novada pašvaldības
domes lēmumu Nr.583 (prot.Nr.22; 21.p.)
Ar 30.06.2020. Madonas novada pašvaldības
domes lēmumu Nr.237 (prot.Nr.13; 2.p.)

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs (turpmāk - Muzejs) ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša Madonas novada pašvaldības iestāde. 

1.2. Muzejam kā Madonas novada pašvaldības iestādei ir savs zīmogs un simbolika.
       (29.04.2010. domes sēdes prot. Nr. 10; 3. p. lēmuma redakcija). 

1.3. Muzeja darbības tiesiskais pamats ir Nolikums, kuru apstiprina Madonas novada pašvaldības dome. Muzejs savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Muzeju likumu, Latvijas Republikas tiesību aktus, pilda novada domes lēmumus un rīkojumus. 

1.4. Muzejā esošais materiālo un nemateriālo kultūras vērtību kopums jeb muzeja krājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa, kas atrodas valsts aizsardzībā un kura pārraudzību veic Kultūras ministrija.
       (29.04.2010. domes sēdes prot. Nr. 10; 3. p. lēmuma redakcija). 

1.5. Muzejs ir patstāvīgs darbības virzienu un formu izvēlē.

1.6. Muzejs dibināts 1944.gada 20. septembrī.

1.7. Muzeja juridiskā adrese: Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801, reģistrācijas numurs 90009320220.
Muzeja izstāžu zāļu atrašanās vieta – Skolas iela 10A, Madona, Madonas novads, LV -4801.
Muzeja etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves atrašanās vieta – „Sarkaņu pamatskola”, Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-4870.
(22.10.2015. domes sēdes prot. Nr.22; 21.p. lēmuma Nr.583 redakcija).
Haralda Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola atrašanās vieta – “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads, LV-4825.
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija).

2. Muzeja mērķi un funkcijas

2.1. Muzeja galvenais mērķis (misija) ir vākt, glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Madonas novadā, veidojot daudzveidīgu un ilgtspējīgu muzeja piedāvājumu, lai izglītotu sabiedrību un piedāvātu kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku un celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Madonas novada vēsturi, tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā un sekmētu to izmantošanu tūrisma attīstībā.
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija).

2.2. Muzejs veic sekojošas funkcijas :

2.2.1. komplektē un zinātniski apstrādā materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu, literatūru, dabu, organizē kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas, iepērk kultūras vērtības, veic krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu un pieejamību. Nacionālā krājuma priekšmetu uzskaites dokumentāciju un zinātniskās izpētes materiālus pastāvīgi glabā muzejā.     
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija);

2.2.2. veido informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam (turpmāk - NMKK). NMKK informācijas sistēmā iekļautie publiski pieejamie dati ir izmantojami bez maksas tiešsaistē NMKK portālā vai par maksu saskaņā ar muzeja apstiprināto maksas cenrādi.
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija);

2.2.3. veic pētniecības darbu. Pēta muzeja krājumu, ar novada vēsturi, kultūru utt. saistītās tēmas arhīvos, bibliotēkās, citos muzejos, zinātniskās pētniecības iestādēs u.c.;

2.2.4. veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību apmeklētājiem, veic izstāžu apmaiņu ar citiem muzejiem, iestādēm un organizācijām Latvijā un ārvalstī;

2.2.5. veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras, mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, organizē konferences, sagatavo un lasa lekcijas, referātus, vada ekskursijas izstrādā muzejpedagoģiskās programmas;

2.2.6. sagatavo un publicē pētnieciskos, informatīvos u. c. materiālus;
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija);;

2.2.7. pēc pieprasījuma sniedz konsultācijas, metodisku palīdzību savas kompetences ietvaros;

2.2.8. muzejs savu darbību veic atbilstoši muzeja vidējā termiņa darbības stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, kārtējā gada darba plānam un budžetam;

2.2.9. muzejs kā juridiska persona veido savu arhīvu. Dokumentālie materiāli, kas saistīti ar muzeja darbības virzieniem glabājas muzejā pastāvīgi.
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija).

3. Muzeja struktūra un pārvalde

3.1. Muzeja funkcijas realizē:

                  krājuma,
                  kultūrvēstures,
                  mākslas un
                  izglītojošā darba nodaļas.

3.2. Nodaļu darbu reglamentē muzeja direktora apstiprināts nolikums.

3.3. Muzejā izveidota muzeja zinātniskā padome un krājuma komisija, kas darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātajiem nolikumiem.

3.4. Muzeja darbinieku kompetenci nosaka direktora apstiprinātajos amata pienākumu aprakstos.

3.5. Muzeja darbu vada direktors, kuru pieņem un atbrīvo no darba Madonas novada  pašvaldības dome pēc  Latvijas muzeju padomes atzinuma. Muzeja direktors :

3.5.1. plāno un organizē muzeja darbu un ir materiāli un juridiski atbildīgs par tā darbību;

3.5.2. vadoties pēc muzeja uzdevumiem nosaka tā struktūru ;

3.5.3. plāno finanšu resursus muzeja darba nodrošināšanai, rīkojas ar muzeja finanšu līdzekļiem, atbild par to izmantošanu saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, ir tiesīgs patstāvīgi izlemt par līdzekļu izlietojumu apstiprinātā budžeta robežās;

3.5.4. saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, pieņem un atbrīvo no darba muzeja darbiniekus, atbilstoši Madonas novada pašvaldību domes apstiprinātam štatu sarakstam un noteiktām algu likmēm, nosaka un apstiprina viņu amata pienākumus un tiesības, atbildību un pilnvaras; 

3.5.5. izdod rīkojumus, pilnvaras, instrukcijas un citus iekšējos normatīvos aktus muzeja  funkciju un uzdevumu izpildei;

3.5.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv muzeju valsts, pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās, slēdz līgumus ar fiziskām un juridiskām personām;

3.5.7. veic citus pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo   aktu nosacījumiem;

3.5.8. nodrošina muzeja darbības tiesiskumu;

3.6. (Izslēgts ar 29.04.2010. domes sēdes prot. Nr. 10; 3. p. lēmumu).  

4. Muzeja tiesības un pienākumi

4.1.Muzeja tiesības:

4.1.1. sniegt maksas pakalpojumus, iegūtos līdzekļus izmantot muzeja darbības attīstībai, kolekciju papildināšanai un saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālajai tālākizglītībai, viņu materiālajai stimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;

4.1.2. realizēt autortiesības uz muzeja valdījumā esošo Nacionālā krājuma daļu, saskaņā ar Autortiesību likumu, nodrošinot personu datu aizsardzību krājuma uzskaites dokumentācijā.
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija);

4.1.3. slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu un papildināšanu, ievērojot Ministru kabineta Noteikumus par Nacionālo muzeju krājumu;

4.1.4. patstāvīgi sadarboties ar muzejiem, valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajā organizācijām muzeju un kultūras mantojuma jomā Latvijā un ārvalstīs, iestāties starptautiskās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā;

4.1.5. veikt izdevējdarbību;

4.1.6. citas Muzeju likumā un ar to saistītajos Ministru kabineta noteikumos paredzētās tiesības;

4.1.7. saņemt Kultūras ministrijas metodisko atbalstu. (29.04.2010. domes sēdes prot. Nr. 10; 3. p. lēmuma redakcija).

4.1.8. veikt saimniecisko darbību, tai skaitā suvenīru un iespieddarbu tirdzniecību, ja tā ir nepieciešama muzeja pamatfunkciju un darbības veicināšanai;
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija);

4.1.9. muzeja darbība, īstenojot muzeja funkcijas, nav vērsta uz peļņas gūšanu;
(30.06.2020. domes sēdes prot. Nr.13, 2.p. lēmuma Nr.237 redakcija).

4.2. Muzeja pienākumi:

4.2.1. muzejam ir pienākums akreditēties;

4.2.2. nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem;

4.2.3. katru gadu sniegt pārskatu par savu darbību un nepieciešamo informāciju Kultūras ministrijai un novada pašvaldībai. (29.04.2010. domes sēdes prot. Nr. 10; 3. p. lēmuma redakcija). 

5. Muzeja finanšu  līdzekļi

5.1. Muzeja darbību finansē no Madonas novada pašvaldības budžeta.

5.2. Muzejs var saņemt papildu finanšu līdzekļus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citiem pašu ieņēmumiem, muzeja profilam atbilstošu izdevumu, suvenīru, amatniecības un mākslas darbu pārdošanas, ziedojumiem, projektu konkursos iegūtiem līdzekļiem. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu rezultātā iegūtos līdzekļus izmanto tikai muzeja darbības attīstīšanai. 

6.  Reorganizācija un slēgšana

6.1. Lēmumu par muzeja reorganizāciju vai slēgšanu pieņem Madonas novada pašvaldības dome, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

6.2. Muzeja slēgšanas un reorganizācijas gadījumā, muzejs konsultējas ar Muzeju padomi par turpmāko rīcību ar Nacionālajā krājumā iekļautajiem muzeja priekšmetiem.

7.  Nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 

7.1. Grozījumus Nolikumā veic pamatojoties uz Muzeja vai Madonas novada pašvaldības priekšlikumiem.

7.2. Grozījumus Nolikumā apstiprina Madonas novada pašvaldības dome.