Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novada pašvaldības iestādes
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja publiskā pārskata ziņojums
par muzeja darbību 2020.gadā

    Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ir Madonas novada pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un muzeja nolikumu.
    Muzejs ir akreditēts līdz 2024.gada 21.septembrim.
    Pārskata periodā muzeja darbība balstījās uz Darbības un attīstības stratēģiju 2020.-2024.gadam un gada darba plānu. Muzejs veica krājuma, pētniecības un komunikāciju un mārketinga darbības analīzi un sagatavoja akreditācijas pieteikumu, 2020.gada septembrī piekto reizi saņemot akreditācijas apliecību valsts atzītai muzeju darbībai. 
    Kaut arī Covid pandēmija ietekmēja muzeja darbību, esam spējuši īsā laikā pielāgoties jaunajai realitātei piedāvājot iepazīties ar muzeja krājumu, izstādēm u.c. digitālā vidē.  
    Pārskata periodā kā  teritoriālā struktūrvienība muzejam pievienojās H.Medņa kultūrizglītības centrs Dziesmusvētku skola. Uzsākta jaunas kultūrvietas kā izziņas, radošuma un stāsta par izcilo diriģentu H.Medni, Dziesmu svētkiem, attīstība. Sākot ar 2020.gada augustu risinājās darbs pie arhitekta A.Mailīša izstrādātā interjera un ekspozīcijas projekta, atbilstoši tam iekārtojot Dziesmusvētku telpas un veidojot interjeru. Sagatavots un veikts iepirkums ekspozīcijai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādei, restaurētas vairākas H.Mednim piederošās mēbeles, atjaunoti mākslas darbi.
    Pēc pasūtījuma izveidoti koka molberti, nošu statīvi. Iegādāti mūzikas sitamie instrumenti, klavieru krēsls, salokāmie krēsli, saliekams galds. Pasūtītas un izgatavotas koka žalūzijas un izšūti lina ar sienu pildīti sēžamspilveni. Iegādāti telpu uzturēšanai nepieciešamie saimnieciskie materiāli.
    Muzeja krājumu uz 2021.gada 1.janvāri veido 134 628 krājuma vienības, t.sk. 92719 pamatkrājuma vienības, jauniegūtās vienības 299, t.sk.247 pamatkrājuma vienības.
    Ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iepirkti 7 priekšmeti par kopējo summu EUR 600.
    Turpināts darbs pie krājuma digitalizācijas. Attālināti strādājot, muzeja speciālisti sagatavojuši un ievadījuši informācijas datus par 3490 krājuma vienībām, divas reizes vairāk kā 2019.gadā, kopumā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 28011 jeb 20,8 % krājuma priekšmeti. Pildot valstī noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 2020.gadā finansiāli novērtētas 2171 vienības par kopējo vērtību EUR 18632,1.Pavisam novērtētas 39389 vienības par kopējo vērtību EUR 1013756.47.
    Saņemot 12000 EUR atbalstu no VKKF, tika turpināta  pastāvīgās ekspozīcijas “Madonas novada vēsture 14. – 21.gs. Zeme un Ļaudis. Vara, Kultūra, Reliģija” sadaļas par  okupāciju laiku (1940. – 1990.gadi) izstrāde, īpaši izvēršot  pretošanās kustību un represiju tēmas. Ekspozīcijas sagatavošanai tiek izmatoti muzeja krājuma materiāli, kas iegūti no novada  cilvēkiem.
    Sagatavota 21 tematiskā izstāde, nozīmīgākās no kurām - “Ievērojamas sievietes no Madonas apkārtnes”, “Ceļā uz 1990.gada 4.maiju, jubilejas izstāde “J.Šūsters. Nedarbi – darbi. Fotogrāfijas, zīmējumi, gleznojumi, datorgrafika” “Madonas slimnīcai 90.” (autors R.Medne), “Madonas kultūras namam 85”. Muzeja vēsturnieki iesaistījās Oskara Kalpaka piemiņas fonda organizētajos pasākumos, veidojot un pēc tam arī izvērtējot erudīcijas spēli skolēniem Degumniekos 18.februārī un 18.septembrī Oskara Kalpaka karoga svētkos Liepsalās.
    2020.gadā muzeja speciālisti strādāja pie 78 pētnieciskā darba tēmām, kā rezultātā izstrādāti un realizēti 21 tematisko izstāžu plāni, sagatavota 71 publikācija.
    Veiktais pētniecības darbs apliecināja, ka muzeja krājums un viss kultūras mantojums ir jāpopularizē, uzrunājot cilvēkus personīgi, viņus ieinteresējot un reizē izglītojot.
    2020.gadā muzejs apmeklētājiem bija atvērts 236 dienas. Izglītojošā darba organizāciju ietekmēja pavasarī sākusies Covid-19 pandēmija. Tā radīja vairākas izmaiņas esošajā darbā ar sabiedrību un apmeklētājiem, meklējot jaunas komunikācijas formas, pastiprinot darbību virtuālajā vidē. Tika pārceltas visas izstādes, nenotika pasākumi, atsākot darbu 16.maijā, muzejs, līdz ar citiem Latvijas muzejiem iesaistījās Latvijas Muzeju biedrības informatīvajā kampaņā #TiekamiesTagad (šo kampaņu atzinīgi novērtēja Eiropas Muzeju organizāciju tīkls). Likumsakarīgi, ka 2020.gadā samazinājās apmeklētāju skaits 15189, mazāks arī tematisko sarīkojumu 20 un 15 mākslas izstāžu skaits, kā arī skolēnu apmeklējums un muzejpedagoģisko programmu norišu skaits, jo pavasarī skolēni nevarēja nākt uz muzeju un rudenī tie bija tikai divi mēneši – septembris, oktobris – kad varēja notikt izglītojošas nodarbības.
    No ieplānotajiem tematiskajiem pasākumiem notika tikai 17. Vislielāko atsaucību piedzīvoja Dārtas Tisenkopfas un Rasas Kumsāres koncerts 10.01. (183 apmeklētāji) un Madonas novada bibliotēkas un muzeja organizētais pasākums: tikšanās ar žurnālisti Marinu Kostaņecku (117 apmekl.) Madonas pilsētas svētkiem tika piemeklēts cits formāts – ieraksti Facebook un orientēšanās spēle Madonā “Vēro, atrodi, izzini Madonu”.
    Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzeju apmeklēja skolēni no Madonas un blakus novadiem, šajā gadā mazāk no citām Latvijas pilsētām, jo to noteica valstī noteikti drošības pasākumi. Par spīti Covid-19 pandēmijai, lielu atsaucību piedzīvoja muzejjpedagoģisko programmu piedāvājums, vispieprasītākās bija “Kas ir pilsētbūvniecība”, “Profesijas muzejā”, “Mākslas detektīvs” un ceļojumu soma “Kā būvēta Madona?”, “Tikai vienu reizi”, savukārt Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos: “Neba maize pate nāca”, “Kas no tā izaugs?” u.c.
    2020.gadā notikusi pastiprināta komunikācija sociālajās platformās, īpaši Facebook (07.06.2021. tie ir 1948 sekotāju, 2020.gada nogalē – 1607, bet  2020.gada 6.janvārī – 1121), lielo sekotāju skaitu atzinīgi uzteica Akreditācijas komisija, vērtējot muzeja komunikācijas darbu. Sagatavotas preses relīzes rakstītajiem medijiem, sniegtas intervijas Vidzemes Reģionālajai TV.
     Papildus finansējuma piesaistei sagatavoti 6 projekti dažādām VKKF programmām un mērķprogrammām, atbalstīts 1, par kopējo summu EUR 8000.
    Madonas novada pašvaldība finansēja tehniskā projekta “Vides pieejamības nodrošināšana muzeja izstāžu zālēm Skolas ielā 10a” izstrādi EUR 7139.  Pašvaldības piešķirtais finansējums 2020.gadā EUR 235609.66 ir devis iespēju realizēt pārskata periodam izvirzītos uzdevumus, tajā pašā laikā pietrūkst finansējuma gan jaunu tehnoloģiju ieviešanai, gan iepirkumiem muzeja krājumā, gan infrastruktūras uzlabošanai.
    Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizāciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras mantojuma nozīmību. 2020.gada muzeja darbības pārskats pieejams portālā https://kulturasdati.lv/lv/muzeji/madonas-novadpetniecibas-un-makslas-muzejs.

07.06.2021.             Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore            L.Zepa