Latviešu
Valoda: Latviešu
Madonas novada pašvaldības iestādes                                                                      
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja publiskā pārskata ziņojums
par muzeja darbību 2019.gadā


Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ir Madonas novada pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un muzeja nolikumu.
Muzejs ir akreditēts līdz 2020.gada 21.septembrim.
            Pārskata periodā muzeja darbība balstījās uz muzeja Darbības un attīstības stratēģiju 2015.-2019,gadam un gada darba plānu.
Muzeja krājumu uz 2020.gada 1.janvāri veido 134329 krājuma vienības, t.sk. 92472 pamatkrājuma vienības. Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 546 vienībām, t.sk pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 294 vienības. Konservētas un restaurētas 289 krājuma vienības. Ar Madonas novada pašvaldības un VKKF finansiālu atbalstu iepirkti 2 priekšmeti par kopējo summu EUR 1515. Muzeja krājums tiek komplektēts ar materiāliem, kas pēc iespējas daudzpusīgāk raksturo novada kultūrvēsturi.
2019.gadā muzeja kolekciju izmantošana ir bijusi aktīva, dažādiem mērķiem – izstādēm, ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam izmantoti 11915, digitālo attēlu izgatavošanai 819 muzeja priekšmeti.
Kā viena no prioritātēm krājuma darbā bija krājuma digitalizācija, Muzeja speciālisti sagatavojuši un ievadījuši informācijas datus par 1938 krājuma vienībām, kopumā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 24531 (18,26%) krājuma priekšmeti. Ar projekta “Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” finansējumu tika veikta  1300 lielizmēra priekšmetu fotofiksācija, kas ļaus nodrošināt to digitalizāciju. Tika veikta 450 muzeja priekšmetu, kas ievadīti kopkatalogā, aprakstu kvalitātes pārskatīšana, darbs ir apjomīgs tas turpināsies arī nākamajos gados. Pildot valstī noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 2019.gadā finansiāli novērtētas 4256 vienības par kopējo vērtību EUR 37537,76 pavisam novērtētas 37218 vienības par kopējo vērtību EUR 99512,37. Gada laikā pēc apmeklētāju pieprasījuma tika sagatavotas vairāk kā 50 izziņas par krājuma materiāliem un ar tiem saistītām vēsturiskām liecībām.
    2019.gadā īpaši tika akcentētas aktivitātes saistītas ar muzeja septiņdesmit pieciem gadiem, Latvijas Armijas simtgadi, projekta “Latvijas Skolas soma” norisēm. Veiktais pētniecības darbs apliecināja, ka muzeja krājums un viss kultūras mantojums ir jāpopularizē, uzrunājot cilvēkus personīgi, viņus ieinteresējot un reizē izglītojot. 2019.gadā muzeja speciālisti strādāja pie 63 pētnieciskā darba tēmām, sagatavotas 6  pētnieciskā darba publikācijas un 5 referāti, izstrādāti un realizēti 23 tematisko izstāžu plāni, 73 raksti, kas publicēti dažādos izdevumos.
    2019.gadā noritēja aktīvs darbs pie divu apjomīgu projektu īstenošanas: turpinājums pie ekspozīcijas “Madonas novada vēsture 1918– 1940” vadīšanas un realizācijas un Latvijas Skolas somas realizētā projekta “Muzejpedagoģiskā programma “Kas ir pilsētbūvniecība” īstenošanas un vadīšanas, pie tematisko pasākumu organizēšanas un vadīšanas, Madonas muzeja 75.dzimšanas dienas pasākuma plānošanas un organizēšanas, tika novadītas ievērojams skaits muzejpdegoģisko programmu un piedāvāti radoši un izzinoši pasākumi un aktivitātes, kas ļāva piesaistīt dažādu mērķauditoriju.
            2019.gadā no sagatavotajiem 3 projektiem, atbalstu ieguva divi:   
Pētnieciskā darba nozīmīgākais veikums darbs pie VKKF atbalstītā (14000 EUR) projekta “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” trešā posma izveide”. Šī posma realizācijas ietvaros, sadarbojoties ar mākslinieku Egilu Medni un radošo komandu: Zandu Zībiņu, Daci Runči, Mārtiņu Zvīguli un muzeja vēsturniekiem, piesaistītiem ekspertiem, sagatavota virtuālā ekspozīcija “Madonas novada vēsture 1918. – 1940.gads: reliģija, kultūra, valsts, zeme un cilvēki”. Otrs apjomīgais projekts bija VKKF mērķprogrammas “Latvijas Skolas somas satura īstenošana muzejos” atbalstītais projekts “Muzejpedagoģiskā programma “Kas ir pilsētbūvniecība?””. Projekta ietvaros notika sadarbība ar piesaistītiem savas jomas profesionāļiem: kultūras mantojuma vēstures, pieminekļu aizsardzības vēstures ekspertu Dr.hist. Mārtiņu Mintauru, vēstures skolotāju Initu Lazdupi un mākslinieci Danuti Vēzi, kā arī skolēniem, kuri bija programmu izmēģinātāji, viedokļa paudēji. Rezultātā sagatavots trīs nodarbību bloks ar vienu nosaukumu “Kas ir pilsētbūvniecība”, kura ietver uzlaboto nodarbību “Uzcel savu Madonu” un pilnīgi no jauna radītas divas muzejpedagoģiskās nodarbības “Kas ir pilsētbūvniecība?” (sagatavota atbilstoši 6. – 9.klašu mācību vielai) un ceļojumu lāde “Kā būvēta Madona”. Programmas ir nozīmīgas ar to, ka tās piemērotas skolēniem, neatkarīgi no dzīvesvietas, saistošas un aizraujošas ikvienam, jo māca par pilsētbūvniecības pamatprincipiem, atbilstoši konkrēta vecuma vēstures mācību vielai.
    Novada iedzīvotājiem un viesiem gada garumā tika noorganizēti 48 tematiskie pasākumi,  vairāki no tiem prasīja pamatīgu sagatavošanu, veltot laiku arī konkrēta vēsturiska notikuma izpētei un atspoguļošanai. Kā nozīmīgākie te minami Muzeju nakts “Liels tas, kas lielu pienākumu nes” Rainis (1472 apmeklētāji), veltot pasākumu ievērojamām novada kultūras personām, Madonas muzeja 75.dzimšanas dienas koncerts ar arfistes “Dārtas Tisenkopfas” uzstāšanos (128 apmeklētāji),  lekcija – tikšanās ar Dienviddānijas Universitātes zemūdens arheoloģijas studentiem (51 apmeklētājs), zinātniskie lasījumi-konference “Lokālās vēstures pētniecība” (52 klausītāji) un izzinošā aktivitāšu nedēļa skolēnu pavasara brīvdienās “Izzini, izpēti, iepazīsti Madonu”. Saistībā ar Madonas muzeja dzimšanas dienu, notika Madonas muzeja vēsture izpēte un informācijas sagatavošana sociālā tīkla Facebook lietotājiem, Organizējot pasākumus, izstāžu atklāšanas un radošas aktivitātes, tika uzsvērta Latvijas vēsture, Latvijas armijas vēsture (Latvijas nedēļā sagatavota programma, kas saistošā veidā iepazīstināja ar Lāčplēša Kara ordeņa vēsturi), savas kultūras un tradīciju apzināšana un iepazīšana.
    Izaicinājums katru gadu ir radošo aktivitāšu nedēļas un 2019.gadā lielāko atsaucību guva radošo aktivitāšu nedēļa skolēnu pavasara brīvdienās “Izzini, izpēti, iepazīsti Madonu” (tāpat kā 2016., 2017., 2018.gadā, 5 dienu garumā skolēni iepazina Madonas vēsturi, katru dienu iepazīstoties ar citu vēstures posmu, aktīvi piedaloties uzdevumu risināšanā) un “Latvijas nedēļas” aktivitātes. Mazāku atsaucību piedzīvoja “Zinību nedēļa”, kas skaidrojams ar septembra sākuma skolēnu un pedagogu aizņemtību vai aklimatizāciju pie jaunā mācību gada. 
    Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros muzeju apmeklēja liels daudzums skolēnu ne tikai no Madonas (aktīvi iniciatīvas izmantotāji ir Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni) , novada un kaimiņu novadiem, bet arī no Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils, Alūksnes puses.  “LSS” ietvaros muzeja nodarbībās piedalījušies, vai izstādes apmeklējuši 948 skolēnu.
    Esam  gandarīti par veiksmīgu kopdarbību ar pilsētas un novada kultūras un izglītības iestādēm. Lielu atbalstu muzeja pasākumos sniedz J.Norviļa Madonas mūzikas skola (Mūzikas sestdiena, tikšanās ar Madonas novada politiski represēto apvienības biedriem, izstāžu atklāšanas, Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums), kā arī Madonas pilsētas kultūras nama kolektīvi (dejotāji, kora dziedātāji), Madonas BJC.
    Turpinājās senioru tikšanās, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās” pasākumu organizācija, piedāvājot daudzveidīgas tēmas – veselīgs dzīvesveids, tekstilmāksla un koka šķiedras izmantošana sadzīves lietu izgatavošanā, ceļojumi, pastkaršu vēsture  u.t.t. 
    Turpinājās aktīva sadarbība ar Madonas pilsētas, novada un  blakus novadu izglītības iestādēm, kā rezultātā, skolēni ieradās uz tematiskajām ekskursijām un muzejpedagoģiskajām nodarbībām (Profesijas muzejā, Uzcel savu Madonu, Mākslas detektīvs, Iepazīsti Latviju, Mazais arheologs, No skala līdz …)  un radošajām aktivitātēm, veltītas konkrētiem notikumiem (Atceroties 1991.gada Barikādes, Pieminot 1949.gada 25.marta deportācijas). Atzīmējot “Latvijas armijas 100-gadi” organizēts radošo darbu konkurss un vadīts kolēģes Natālijas Seļmas saturiski sagatavotais konkurss 9. – 12.klašu skolu jauniešiem “Erudīts. Latvijas armijai 100”.  Komunicējot ar apmeklētājiem novadītas 267 ekskursijas, no tām vairākas angļu valodā, krievu valodā, 184 muzejpedagoģiskās nodarbības.   
            Pateicoties aktīvai izstāžu darbībai, izglītojošām programmām, tematiskajiem pasākumiem muzeja apmeklējums salīdzinājumā ar 2018.gadu, pieaudzis par gandrīz 7% jeb 4628 apmeklējumiem, 2019.gadā sasniedzot apmeklējumu – 28267.
    Būtisku apmeklējumu skaita daļu veido mākslas izstāžu (18) skatītāji. 2019.gadā īpašu uzmanību piesaistīja novada mākslinieku D.Vēzes, I.Jakobi, O.Skaraiņa,  A.Sāra, A.Vītiņa personālizstādes, kā arī izstāde  no muzeja mākslas krājuma, kas sniedza liecību par Latvijas mākslas procesiem no sešdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām. Realizēti nozīmīgi starptautiski projekti: Starptautiskas izstādes "Madonas un Nīderlandes draugi", Francijas laikmetīgās mākslas mākslinieka Silvēre Žarosona/ Silvere Jarrosson/ mākslas perfomance un darbu izstāde, Īrijas vēstniecības Latvijā izstādes "Īru diasporas sievietes - celmlauzes" .
    Viena no labākajām informācijas platformām, lai informētu par aktualitātēm un jaunākajām izstādēm/pasākumiem muzejā, ir sociālais tīkls facebook.com/muzejsmadona, kur aktīvi, vairākas reizes nedēļā ievietota informācija, atgādināts par notikumiem, fotogrāfiju veidā sniegts atskats uz pasākumiem, sakot paldies iesaistītajām personām. Izvērsts vēsturisko notikumu apskats bija sagatavots, stāstot par Madonas muzeja dzimšanas dienu (sagatavoti 16 ieraksti), trešo gadu iesaistoties starptautiskajā akcijā Muzeju nedēļa jeb MuseumWeek,  (13.-19.maijs), popularizēti muzeja krājuma materiāli par dažādām tēmām (katru dienu sava tēma, 7 dienas pēc kārtas, izmantojot konkrētas mirkļbirkas jeb #). Lielākajai daļai pasākumu sagatavoti t.s. Facebook “event”. Facebook sekotāju skaits – 1185. 
    Paralēli Facebook, vizuāli kvalitatīvs materiāls ievietots arī muzeja Instagram kontā. Muzeja aktualitātes regulāri ievietotas muzeja mājas lapā (www.madonasmuzejs.lv), Madonas pilsētas mājas lapā (www.madona.lvwww.vidzeme.lv u.c. Gada ietvaros sniegtas gan īsas, gan arī garākas radio intervijas (LR1 saruna ar D.Zālamani par  aktivitātēm muzejā, Kultūras Rondo ar Z.Mukutpāvelu, par Muzeju nakts aktivitātēm, raidījumā Pēcpusdiena, sarunā ar Aidi Tomsonu informējot par jauniešu iesaisti Madonas muzeja un Latvijas muzeju aktivitātēs.). Komunikācijā ar medijiem veiksmīga sadarbība izveidojusies ar Vidzemes TV, kopīgi gatavojot sižetus par muzejam aktuālām ziņām. Muzeja speciālisti regulāri sagatavojuši preses relīzes un pētījumu materiālus presei - “Stars”, “Madonas Novada Domes Vēstnesis”.
    Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu uzsākta projekta “Vides pieejamības uzlabošana  Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs” izstrāde. Muzeja aprīkojuma uzlabošanai un krājuma materiālu drošai eksponēšanai, iegādātas un uzstādītas 4 stikla vitrīnas ar LED apgaismojumu EUR 2256, veikti remontdarbi un nomainīta santehnika vienā no izstāžu zāļu sanmezgliem EUR 602,krājuma materiālu saglabāšanai iegādāti 4 gaisa mitrinātāji EUR 586, ārējie diski  digitalizēto krājuma materiālu saglabāšanai EUR 449,iegādāti skeneri EUR 266, fotoaparāts EUR 499, projektors EUR 115, u.c.materiāli. Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizāciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras mantojuma nozīmību. 2019.gada muzeja darbības pārskats pieejams portālā www.kulturaskarte.lv

 02.04.2019.                     Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore            L.Zepa