Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novada pašvaldības iestādes
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja publiskā pārskata ziņojums
par muzeja darbību 2017. gadā

     Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ir Madonas novada pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un muzeja nolikumu.
    Muzejs ir akreditēts līdz 2020.gada 21.septembrim.
    Pārskata periodā muzeja darbība balstījās uz Darbības un attīstības stratēģiju 2015.-2019.gadam un gada darba plānu.
    Muzeja krājumu uz 2018.gada 1.janvāri veido 132551 krājuma vienības, t.sk. 91339 pamatkrājuma vienības. Pārskata periodā turpinājās krātuvju labiekārtošana Sarkaņu pamatskolā. Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu tika veikti remontdarbi tvertņu un mēru krātuvē (EUR 6376,80), iegādāti plaukti ( EUR 2023) un izvietoti šīs kolekcijas  eksponāti apmeklētāju apskatei.
    Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 498 vienībām, t.sk. pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 378 vienības. Ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iepirkti 3 priekšmeti par kopējo summu EUR 3020. Muzeja krājums tiek komplektēts ar materiāliem, kas pēc iespējas daudzpusīgāk raksturo novada kultūrvēsturi, tā 2017.gadā krājums papildinājās ar nozīmīgiem ieguvumiem par tautsaimniecības lauksaimniecības vēsturi, ārsta- ķirurga U.Ārenta profesionālo darbību, mākslas kolekcija tika papildināta ar mākslinieces, rakstnieces Ernas Dzelmes (Ķikures) grafikām, zīmējumiem, kas saņemti dāvinājumā no Austrālijā dzīvojošas meitas, mākslinieces Dzidras Mičeles, kā arī otras meitas Ineses Birstiņas (Kanāda) tekstīlijas. Māksliniece Aija Ozoliņa pēc savas personālizstādes muzejam uzdāvināja 31 darbu no sērijas “Logā”.
2017.gadā palielinājās sabiedrības interese par krājuma priekšmetu izmantošanu izstādēm, ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam. Sabiedrības interesēs izmantoti 6250, t.sk. digitālo attēlu izgatavošanai 1995 muzeja priekšmeti.
Ar prezentācijām no muzeja krājuma, līdzdarbojāmies Madonas pilsētas kultūras nama pasākumā “Madona laiku lokos. 1946. – 1991.”, tāpat sagatavojām vairākas prezentācijas ar krājuma materiālu aprakstiem citām iestādēm un biedrībām.  Tā Latvijas ārstu biedrības vadītājam Pēterim Apinim nosūtījām vairāk nekā 100 digitālos attēlus un aprakstus par novadu, laika posmā no 1918.-2018.gadam.  Kopā ar citiem 66 Latvijas muzejiem iesaistījāmies Latvijas muzeju kopdarba – izstādes “Latvijas gadsimts” veidošanā.
    Materiālu atlases gaitā, muzejs izstādē pārstāvēts ar 66 priekšmetiem, no tiem eksponēti 29 oriģināli, pārējie priekšmetu digitālie attēli.
    Turpināts darbs pie krājuma digitalizācijas. Pārskata periodā muzeja speciālisti sagatavojuši un ievadījuši informācijas datus par 959 krājuma vienībām, kopumā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 19920 jeb 15,03 % krājuma priekšmeti. Pildot valstī noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 2017.gadā finansiāli novērtētas 3258 vienības par kopējo vērtību EUR 41260,10. Pavisam novērtētas 29606 vienības par kopējo vērtību EUR 934507,50.
    Viens no svarīgākajiem uzdevumiem muzeja speciālistiem bija darbs pie projekta “Madonas novada vēsture pirmā posma izveide ” sagatavošanas un realizēšanas. Saņemot 12000 EUR atbalstu no VKKF, tika izveidota virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”. Ekspozīcija ļauj apmeklētājam iegūt zināšanas, ar interaktīviem elementiem iepazīties ar 100 ievērojamām Madonas novada personībām, apskatīt krājuma materiālus interaktīvā veidā, iepazīstot radošas, aktīvas personības, kas ar savu darbu nesušas Madonas novada vārdu Latvijā un ārpus tā robežām.
     2017. gadā muzeja speciālisti strādāja pie 36 pētnieciskā darba tēmām, kā rezultātā izstrādāti un realizēti 30 tematisko izstāžu plāni, sagatavoti 17 referāti un raksti, 6 no tiem publicēti dažādos izdevumos.
    Viena no nozīmīgākajām un apmeklētākajām izstādēm - “Elektrifikācija Madonas novadā”. Minētajai tēmai tika sagatavots seminārs – lasījumi Kalsnavas kultūras namā, kurā piedalījās Latvijas muzeju darbinieki, vēsturnieki, nozares speciālisti, Kalsnavas pamatskolas skolēni, pagasta iedzīvotāji. Veiktais pētniecības darbs apliecināja, ka muzeja krājums un viss kultūras mantojums ir jāpopularizē, uzrunājot cilvēkus personīgi, viņus ieinteresējot un reizē izglītojot.
    Pārskata gadā muzejs turpināja pievilcīgas muzeja vides veidošanu apmeklētājiem, popularizējot muzeja krājumu un attīstot muzeja pakalpojumu klāstu. 2017.gads bija radošs, aktīvs, deva jaunus profesionālus izaicinājumus, kas ļāva pārbaudīt darba spējas un darba kvalitāti. Bija panākumi un bija kļūdas, no kurām varam mācīties.
    Aktīvi strādāts pie radošajām aktivitāšu nedēļām, kur visvairāk atsaucību guva skolēnu pavasara brīvdienās “Izzini Madonu” un UNESCO Kultūras mantojuma nedēļa, kas 2017.gadā bija veltīta kulinārā mantojuma un tradīciju iepazīšanai (šī nedēļa sasaucās ar novembrī atklāto izstādi “Kulinārais mantojums, tradīcijas un godu saimnieces novadā”). Gada lielākais pasākums gan apmeklētāju ziņā, gan arī aktivitāšu un sagatavošanās ziņā bija Muzeju Nakts “Mirkli apstājies”. Lai arī pārskata gadā apmeklētāju bija mazāk (847 apmeklētāji, apmeklējums), kā 2016.gadā, aktivitātes bija sagatavotas tā, lai visa vakara/nakts garumā apmeklētājiem būtu saistošs muzeja apmeklējums. Pārskata periodā pievērsāmies skolēnu iepazīstināšanai ar Latvijas vēstures notikumiem kā “Atceroties 1991.gada Barikādes”, 1941. un 1949.gada deportācijas. Turpinājās senioru pasākumu cikls “Dzīves un mākslas krāsās”, kas guva atsaucību un ieinteresētību no apmeklētājiem. 2017.gadā muzejā apmeklētājiem tika piedāvāti 71 tematiskais sarīkojums un 30 izstādes no muzeja krājuma un 15 mākslas izstādes. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru muzejs sarīkoja Latvijas novadu tautas lietišķās mākslas izstādi, kurā piedalījās 72 Tautas lietišķās mākslas studijas, aptverot visu Latviju un atklājot tautas lietišķās mākslas tradicionalitātes un mūsdienīguma izpausmes. Ar izstādi iepazinās 1963 apmeklētāji, īpaši daudz to apmeklēja kurzemnieki un zemgalieši, līdztekus iepazīstoties ar novada kultūrvēsturiskajām vietām.
2017.gada apmeklētākās izstādes:
  1. Rīgas porcelāns. 20.gadsimta 2.puse. Servīzes no Rīgas porcelāna muzeja kolekcijas - 798.
  2. Dzintara Lindena privātkolekcija - 2749.
  3. Ārijs Skride "Bezgalīgā ainava" - 789.

    2017.gadā turpinājās aktīva sadarbība ar Madonas pilsētas, novada un blakus novadu izglītības iestādēm, kā rezultātā, skolēni ieradās uz tematiskajām ekskursijām un muzejpedagoģiskajām nodarbībām. Komunicējot ar apmeklētājiem, novadītas 212 ekskursijas, 61 muzejpedagoģiskā nodarbība. Visu gadu aktīvi norisinājās komunikācija ar individuālajiem apmeklētājiem, ģimenēm ar bērniem, pastāstot par izstādēm, muzeja un Madonas pilsētas vēsturi un sūtot informāciju uz e-pastiem tiem apmeklētājiem, kas pierakstījušies pie muzeja jaunumu saņemšanas. Īpaši aktīva komunikācija notika pie iecienītām izstādēm: “Latvijas novadu tautas lietišķā māksla”, “Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti”, Skuja Braden “Žigli cauri laikiem” u.c. 2017. gadā muzejs bija atvērts apmeklētājiem 352 dienas, apmeklējumu skaits -26188, kas ir par 1431apmeklējumu vairāk kā iepriekšējā periodā.
    Muzeja speciālisti nodrošina sabiedrībai savlaicīgu un pieejamu informāciju par pakalpojumiem presē, mājas lapās www.madonasmuzejs.lv, www.madona.lv, www.muzeji.lv u.c., sižeti TV un Latvijas radio. Muzejs uzsācis aktīvu komunikāciju ar sabiedrību, izveidojot un uzturot lappuses sociālajos medijos www.facebook.com/muzejsmadona (ar 728 sekotājiem), www.twitter.com/muzejsmadona (542 sekotāji).
    Papildus finansējuma piesaistei sagatavoti 7 projekti dažādām VKKF programmām un mērķprogrammām, atbalstīti 3, par kopējo summu EUR 14163.
    Muzeja infrastruktūras uzlabošanā tika veikti Sarkaņu krātuves sanitāri tehniskā mezgla remontdarbi par summu EUR 2221,61. Muzeja darbības nodrošināšanai iegādāti 12 datori (EUR 8645), 50 koka rāmji un organiskais stikls, sliedes, āķi, perlona auklas mākslas darbu eksponēšanai (EUR 2866), plaukti mākslas krātuvei (EUR 2000), atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem no jauna iegādāti 11 ugunsdzēšamie aparāti (EUR 642) u.c.
    Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizāciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras mantojuma nozīmību. 2017.gada muzeja darbības pārskats pieejams portālā www.kulturaskarte.lv

 28.05.2018.             Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore            L.Zepa