Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novada pašvaldības iestādes
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja publiskā pārskata ziņojums

par muzeja darbību 2016.gadā

            Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ir Madonas novada pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un muzeja nolikumu.
            Muzejs ir akreditēts līdz 2020.gada 21.septembrim.
            Pārskata periodā muzeja darbība balstījās uz Darbības un attīstības stratēģiju 2015.-2019.gadam un gada darba plānu.             2015.gada septembrī Madonas novada pašvaldība muzeja rīcībā nodeva vienu no Sarkaņu pamatskolas ēkām etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvēm. Uz tām tika pārvietoti vairāk kā 3000 eksponātu. 2016.gada Muzeju naktī tika atklāta ekspozīcija, kas veltīta Madonas novadniekiem – rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai, aktrisei Olgai Dreģei, komponistam un kordiriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam, iekārtotas četras etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krājuma kolekcijas:
·         Amatniecības darba rīku kolekcija.
·         Mēbeļu un iedzīves priekšmetu kolekcija.
·         19.gadsimta beigu un 20.gadsimta dzīvojamo istabu iekārtojums.
          Krājuma glabāšanas apstākļu uzlabošanai apmeklētājiem atvērtajām glabātavām iegādāti priekšmetu glabāšanai piemēroti metāla plaukti, gaismas režīma nodrošināšanai logi aprīkoti ar necaurlaidīgām, gaismu atstarojošām žalūzijām. Glabātavas telpas aprīkotas ar apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju.
          Darbs pie krātuvju iekārtošanas Sarkaņos šogad turpināsies. Izglītošanās jau citādākā veidā veiksmīgi turpinās, un skološanai celtā ēka misiju pilda.
          Muzeja krājumu uz 2017.gada 1.janvāri veido 132053 krājuma vienības, t.sk. 90961 pamatkrājuma vienības. Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 880 vienībām, t.sk pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 689 vienības. Konservētas un restaurētas 1332 krājuma vienības. Ar Madonas novada pašvaldības un VKKF finansiālu atbalstu iepirkti 15 priekšmeti par kopējo summu EUR 3610. Muzeja krājums tiek komplektēts ar materiāliem, kas pēc iespējas daudzpusīgāk raksturo novada kultūrvēsturi. Tā 2016.gadā krājums papildinājās ar fotogrāfu J.Glīznieka, J.Purcena, U.Purena fotogrāfijām par novadniekiem Latvijas armijā, saimniecisko dzīvi laukos, attēliem no Madonas un tās apkārtnes, 1949.gadā represētajiem – J.Ozoliņa ģimeni (Mārcienas pag.), J.Šlesera ģimeni (Kalsnavas pag.), vēsturiskiem 20.gs. pirmās puses būvplāniem, projektiem un to dokumentāciju, arhitekta A.Apiņa novēlējumu muzejam - kokamatniecības priekšmetiem un darba rīkiem, u.c. Būtiski tika papildināts mākslas krājums, ar Aijas Ozoliņas darbu pirkumu un mākslinieces dāvinājumu muzejam, kā kolekciju, kas sniedz plašu ieskatu mākslinieces radošajā darbā. 
2016.gadā muzeja kolekciju izmantošana ir bijusi aktīva, dažādiem mērķiem – izstādēm, ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam izmantoti 13757, digitālo attēlu izgatavošanai 4880 muzeja priekšmeti.
          Turpināts darbs pie krājuma digitalizācijas, pārskata periodā muzeja speciālisti sagatavojuši un ievadījuši informācijas datus par 1808 krājuma vienībām, kopumā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 19001 (14.39%) krājuma priekšmeti. Pildot valstī noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 2016.gadā finansiāli novērtētas 5942 vienības par kopējo vērtību EUR 88355,8, pavisam novērtētas 26348 vienības par kopējo vērtību EUR 893247,4.
          2015.gadā modernizētā pastāvīgā ekspozīcija "Novada arheoloģija", tika papildināta ar virtuālo stendu - ekspozīciju, ar apmeklētājiem pieejamu informāciju par Madonas, Varakļānu, Lubānas, Cesvaines un Ērgļu novadā esošajiem Valsts nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem un iespēju līdzdarboties vēstures un kultūras mantojuma izzinošās norisēs, iesaistoties atraktīvā spēlē, uzzināt par Madonas apkārtnē 9.-12.gs. dzīvojošo latgaļu - sēļu apģērbu.  Ar interaktīvo spēli tiek piesaistīti skolas vecuma apmeklētāji, kuri izspēlējot spēli, aplūkojot karti, iepazīst vēsturi un kultūras mantojumu. Ekspozīcija modernizēta ar VKKF atbalstu par summu - EUR 8846
           2016.gadā īpaši tika akcentētas aktivitātes saistītas ar Madonas pilsētas deviņdesmitgadi, izstāde „Celtnes un būvplāni Madonā”, muzejpedagoģiskā programma „Uzcel savu Madonu”, sociālo mediju profilā Facebook.com tika dota iespēja iepazīties ar Madonas pilsētas vēsturi deviņdesmit gadu garumā, izmantojot fotogrāfijas no muzeja krājuma, tai aktīvi sekoja līdzi daudzi simti apmeklētāju. Veiktais pētniecības darbs apliecināja, ka muzeja krājums un viss kultūras mantojums ir jāpopularizē, uzrunājot cilvēkus personīgi, viņus ieinteresējot un reizē izglītojot. 2016.gadā muzeja speciālisti strādāja pie 40 pētnieciskā darba tēmām, kā rezultātā publicēti 3 pētnieciskie darbi, sagatavoti publicēšanai vēl 4, izstrādāti un realizēti 16 tematisko izstāžu plāni, sagatavoti 11 referāti, 27 raksti, kas publicēti dažādos izdevumos.
            2016.gadā muzejā apmeklētājiem tika piedāvāti 45 daudzveidīgi sarīkojumi un 29 tematiskās un 14 mākslas izstādes. Galvenais notikums bija Madonas pilsētas 90 gadu jubileja, kurai bija veltīti izglītojoši pasākumi un izstādes, lai ikvienu muzeja viesi saistošā un izzinošā veidā iepazīstinātu ar Madonas vēsturi. Aizsākām arī jaunu tradīciju – skolēnu pavasara brīvdienās atraktīvā veidā, izmantojot tradicionālu ekskursiju, dažādas uzdevumu lapas un spēles, iepazīstināt sākumskolas klašu skolēnus ar Madonas pilsētu. Visu gadu dažādas vecuma grupas izmantoja iespēju piedalīties muzejpedagoģiskajā programmā “Uzcel savu Madonu”. Skolēniem  tika piedāvāta iespēja piedalīties   vairākas tematiskās nedēļas, no kurām vislielāko atsaucību guva “Zinību nedēļa”, kas pieprasījuma dēļ tika pagarināta līdz mēnesim.
            Realizējot VKKF projektu ”Svētki ”Pilsētā, kurā esi gaidīts””, iedzīvotājiem piedāvājām trīs brīnišķīgus bezmaksas sarīkojumus: Valmieras Drāmas teātra izrādi “Sarkanās puķes”, stīgu trio “GuRu-M” koncertu un Goran Gora koncertuzvedumu “Mosties”. Pateicoties ekspozīciju iekārtošanai, aktīvai izstāžu darbībai, izglītojošām programmām, tematiskajiem pasākumiem ir palielinājies muzeja apmeklējumu skaitu.
               2016.gadā atkal noritēja veiksmīga sadarbība ar Pētera Avena fondu “Paaudze”, kas atveda uz Madonas muzeju divas izstādes “Aleksandrs Drēviņš un Nadežda Udaļcova. Laika virpulī” un ”Latvijas keramika (1924-1944)”, sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā bija skatāma Ievas Epneres izstāde “Esparū pils/ Esparrou”. Savukārt Latvijas laikmetīgās mākslas centrs ar izstādi “Pazudis arhīvā” un izglītības porgrammu dažāda vecuma bērniem, skolēniem, deva iespēju interesantā un saistošā veidā iepazīt laikmetīgās mākslas parādībās Latvijā.
                Madonas pilsētas 90. jubilejai tika veltīta novadā dzīvojošo un strādājošo mākslinieku un novadnieka, fotogrāfa Andreja Granta kopizstāde “Tikšanās”. Gada otrā puse iezīmējās ar vairāku gleznotāju izstādēm – Intas Celmiņas, Edvarda Grūbes, Anitas Melderes, Mariannas Peilānes un Vladislava Šveides.
             Pārskata gada piedāvājums – 43 izstādes muzejā un 6 ārpusmuzeja izstādes, 45 tematiskie pasākumi, 74 muzejpedagoģiskās nodarbības, 9 lekcijas, 206 ekskursijas nodrošina sabiedrībai pietiekami daudzveidīgas iespējas iepazīties ar muzeju.
             Aktīva izstāžu darbība nodrošināja apmeklētājiem iespēju iepazīties ar 4 – 5 izstādēm mēnesī.
            2016.gadā muzejs bija atvērts apmeklētājiem 353 dienas, apmeklējumu skaits - 24757.       Muzeja speciālisti nodrošina sabiedrībai savlaicīgu un pieejamu informāciju par pakalpojumiem presē, mājas lapās www.madonasmuzejs.lv, www.madona.lv, www.muzeji.lv u.c., sižeti TV un Latvijas radio. Muzejs uzsācis aktīvu komunikācijai ar sabiedrību, izveidojot un uzturot lappuses sociālajos medijos twitter.com, facebook.com.
             Papildus finansējuma piesaistei sagatavoti 5 projekti dažādām VKKF programmām un mērķprogrammām, atbalstīti 2 projekti par kopējo summu EUR 11846.
Muzeja infrastruktūras uzlabošanā ierīkota apsardzes un ugunsdrošības signalizācija (EUR 3113), iegādātas un uzstādītās žalūzijas (EUR 1409) etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves ēkā Sarkaņos, iegādāti skapji tekstiliju un dokumentu glabāšanai (EUR1191), iegādāti ugunsdzēšamie aparāti (EUR 424) u.c. materiāli.
              Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizāciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras mantojuma nozīmību. 2016.gada muzeja darbības pārskats pieejams portālā www.kulturaskarte.lv.

 07.04.2017.                 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore            L.Zepa