Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novada pašvaldības iestādes Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja publiskā pārskata ziņojums par muzeja darbību 2014.gadā

Pārskata periodā muzejs turpināja darbu saskaņā ar stratēģiskajiem (2010–2015) un 2014.gada darba plāna uzdevumiem. Muzejs ir akreditēts līdz 2015.gada 22.septembrim. Muzeja krājumu uz 2015.gada 1.janvāri veido 130081 krājuma vienības, t.sk. 89373 pamatkrājuma vienības.

​Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 887 vienībām, t.sk pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 785 vienības. Ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iepirkti 7 priekšmeti par kopējo summu EUR 4055,27 tai skaitā pa vienam mākslinieku J.Simsona un A.Dembo darbam. Muzeja krājums tiek komplektēts ar materiāliem, kas pēc iespējas daudzpusīgāk raksturo novada kultūrvēsturi, tā 2014.g. krājums papildinājās ar nozīmīgiem ieguvumiem par, mežu pētīšanas stacijas „Kalsnava” vēsturi, unikāliem arheoloģiskiem atradumiem no Sāvienas ezermītnes, mākslinieces novadnieces A.Ozoliņas dzīvesbiedra grafiķa A.Dembo 110 darbu dāvinājumu u.c. Veicot pasākumu kompleksu muzeja krājuma saglabāšanai, konservēti un restaurēti 494 priekšmeti. 

Turpināts darbs pie krājuma digitalizācijas, pārskata periodā muzeja speciālisti sagatavojuši un ievadījuši informācijas datus par 1377 krājuma vienībām, kopumā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 15900 krājuma priekšmeti. Pildot valstī noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 2014.gadā finansiāli novērtētas 4035 vienības par kopējo vērtību EUR 60822,46, pavisam novērtētas 161190 vienības par kopējo vērtību EUR 735300,05.

​2014.gads Madonas muzejā aizritēja septiņdesmitgades zīmē, kad atskatījāmies uz darīto, padarīto un paliekošo. Izstāde par muzeja vēsturi, konference „Kultūras mantojuma saglabāšana, pieredze, risinājumi, secinājumi ”, izdevums par krājuma kolekcijām kārtējo reizi apliecināja, ka muzeja krājums un viss kultūras mantojums ir jāpopularizē, ne tikai informējot sabiedrību par kārtējo pasākumu, bet uzrunājot cilvēkus personīgi, viņus ieinteresējot un reizē izglītojot. Minētās aktivitātes bija visu muzeja darbinieku kopīgi paveiktais.

2014.gadā muzeja speciālisti strādāja pie 22 pētnieciskā darba tēmām, kā rezultātā izstrādāti un realizēti 18 tematisko izstāžu plāni, sagatavoti 22 referāti un raksti, 13 no tiem publicēti dažādos izdevumos. Apmeklētāju interesi saistošās tematiskās izstādes „Es, mamma tētis... Ģimene” un „Nauda Latvijā” apliecināja ģimenes un dzimtu vērtības, ģimenes un vēstures notikumu mijiedarbību, atspoguļoja latviešu tautas likteņgaitas, naudas vēsturi no senākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Līdzās kultūrvēstures izstādēm muzejs apmeklētājiem parādīja 13 dažādas mākslas izstādes. Par apmeklētākajām mākslas izstādēm 2014.gadā kļuva “Jūlijs Feders (1838 –1905). Ainava”, “Porcelāna kolekcija. Rīgas mākslas porcelāns (1925–1940) no P.Avena privātkrājuma”, “Leo Kokle – “Atkušņa” romantiķis”, “20 Francijas dizaina ikonas”, “Stilīgie. 60. un 70.gadu glezniecība”. A.Beitāna darbu un Madonas pilsētas kultūras nama tautas tēlotājmākslas studijas “Madona” dalībnieku izstādes iepazīstināja ar novadnieku darbību un radošajām veiksmēm. Būtiski, ka katra izstādes atklāšana pulcēja dažādu vecumu Madonas pilsētas un novada iedzīvotājus, viesus, arī māksliniekus.

Pārskata periodā notika vairāki nozīmīgi pasākumi ar mērķi veicināt novada iedzīvotāju interesi gan par savas pilsētas un novada vēsturi, gan novada un Latvijas māksliniekiem, kā arī dažādiem novada dzīvē būtiskiem notikumiem. Apmeklētākie pasākumi – Muzeju nakts “Pa dzintara pēdām” (873 apmeklētāji), izstādes “Porcelāna kolekcija. Rīgas mākslas porcelāns (1925 – 1940) no Pētera Avena privātkrājuma” atklāšana (158 cilvēki), kurā piedalījās mecenāts un kolekcijas īpašnieks Pēteris Avens ar kundzi.

Krājuma kolekciju raksturojums uz 2014.gada 31.janvāri

2014.gadā muzeja kolekciju izmantošana ir bijusi aktīva, dažādiem mērķiem – izstādēm, ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam izmantoti 13042, t.sk. digitālo attēlu izgatavošanai 2758 muzeja priekšmeti.

Apmeklētāju pētītās tēmas

2014.gadā tika aktivizēta sadarbība ar izglītības iestādēm, lai bērnus no mazotnes iepazīstinātu ar muzeju, eksponētajām mākslas un vēstures izstādēm, izmantojot dažādās muzejpedagoģiskās programmas, kā arī tikšanās ar ievērojamām personībām, sniegtu plašāku informāciju par kādu valstij būtisku notikumu, tā piemēram, martā 100 skolēni tikās ar aktieri, grāmatas “Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā” autoru Kasparu Pūci.

No jauna sagatavotas vairākas muzejpedagoģiskās programmas, kas rosina skolēnos interesi par konkrētām vēstures tēmām. Viena no veiksmīgākajām programmām bija “Iepazīsti Latviju”, kurā “Latvijas nedēļas” ietvaros piedalījās 254 skolēni (pirmsskolas vecuma bērni un 1.–9.klases skolēni). Programmas mērķis ir, izmantojot atraktīvas galda spēles un dažādus uzdevumus, veicināt skolēnu piederību savai pilsētai un valstij, celt katra skolēna nacionālo pašapziņu, parādot, cik mūsu valsts ir bagāta ar tradīcijām, mākslas un kultūras vērtībām

Kā izstāžu darba aktivizēšana jāuzskata ārpusmuzeja izstāžu popularizēšana, kas rezultējās ar 14 izstāžu  eksponēšanu   24 vietās Latvijā un ārvalstīs.

Pārskata gada piedāvājums – 39 izstādes, 45 tematiskie pasākumi, 65 muzejpedagoģiskās nodarbības, 6 lekcijas, 234 ekskursijas nodrošina sabiedrībai pietiekami daudzveidīgas iespējas iepazīties ar muzeju.

Aktīva izstāžu darbība nodrošināja apmeklētājiem iespēju iepazīties ar 4 – 5 izstādēm mēnesī.

2014.gadā muzejs 321 dienu bija atvērts apmeklētājiem. To apmeklējuši 22663 interesenti, par 18% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pārskata periodā muzejā darbību uzsāka Madonas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centrs, kas ļauj vienlaicīgi saņemt informāciju par novada tūrisma piedāvājumu un iepazīt muzeju, tādējādi veicinot novada atpazīstamību.

Muzeja speciālisti nodrošina sabiedrībai savlaicīgu un pieejamu informāciju par pakalpojumiem presē, mājas lapās www.madonasmuzejs.lv, www. madona.lv, www.muzeji.lv u.c., sižeti TV un Latvijas radio. Muzejs uzsācis aktīvu komunikācijai ar sabiedrību, izveidojot un uzturot lappuses sociālajos medijos twitter.com, facebook.com.

Muzeja darbības uzlabošanai organizēta papildus finansējuma piesaiste, izstrādājot un iesniedzot projektus dažādām VKKF programmām un mērķprogrammām, Kultūras ministrijas projektu konkursiem. Pārskata gadā sagatavoti 9 projekti, atbalstīti 4 projekti par kopējo summu EUR 4825,63.

Muzeja infrastruktūras uzlabošanā veikti elektrotīkla un apgaismojuma pretestības mērījumi, iegādāts skeneris fotonegatīvu digitalizācijai, portatīvais dators, printeris, vitrīnas izstādēm u.c. No novada pašvaldības dāvinājumā esam saņēmuši fotokameru  SONY, no  P.Avena labdarības fonda „Paaudze” 12 stikla vitrīnas par summu EUR 3890,49.

Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizāciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras mantojuma nozīmību.

27.04.2015. Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore   L.Zepa