Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novada pašvaldības iestādes Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja publiskā pārskata ziņojums par muzeja darbību 2013.gadā

Pārskata periodā muzejs turpināja darbu saskaņā ar stratēģiskajiem (2010–2015) un 2012.gada darba plāna uzdevumiem. Muzejs ir akreditēts līdz 2015.gada 22.septembrim. Muzeja krājumu uz 2014.gada 1.janvāri veido 129194 krājuma vienības, t.sk. 88588 pamatkrājuma vienības. Pārskata periodā krājuma priekšmetu skaits palielinājies par 1567 vienībām, t.sk pamatkrājumā pieņemtas un apstrādātas 1389 vienības. Ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iepirkti 385 priekšmeti par kopējo summu Ls 1023,50, tai skaitā liela 20.gs pirmās trešdaļas stikla plašu fotonegatīvu kolekcija, mākslas priekšmeti, tekstilijas, vēsturiskas fotogrāfijas u.c. Krājuma papildināšana ar iepirkumiem ir notikusi lielākā apjomā nekā iepriekšējos gados. Veicot pasākumu kompleksu muzeja krājuma saglabāšanai, konservēti un restaurēti 1323 priekšmeti, no tiem 959 fotonegatīvu stikla plates.

Lai veicinātu muzeja neeksponētās daļas pieejamību un mūsdienīgu izmantošanu, muzejs ir iesaistījies projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” realizēšanā, kas paredz vienotā elektroniskā sistēmā apkopot Latvijas muzejos esošās vērtības. Pārskata periodā muzeja speciālisti ievadījuši informācijas datus par 1917 krājuma vienībām, kopumā Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā ievadīti 14523 krājuma priekšmeti. Pildot valstī noteikto prasību par krājuma priekšmetu novērtēšanu un tā ņemšanu grāmatvedības uzskaitē, 2013.gadā finansiāli novērtētas 1636 vienības par kopējo vērtību Ls 14833.89, kopskaitā novērtētas 12155 vienības par kopējo vērtību Ls 474025.55. Ar Madonas novada pašvaldības finansiālu atbalstu iepirkti 385 priekšmeti par kopējo summu Ls 1023,50, tai skaitā liela 20.gs pirmās trešdaļas stikla plašu fotonegatīvu  kolekcija, mākslas priekšmeti, tekstilijas, vēsturiskas fotogrāfijas u.c. Krājuma papildināšana ar iepirkumiem ir notikusi lielākā apjomā nekā iepriekšējos gados.

Muzeja speciālisti, veicot pētniecisko darbu, īpašu uzmanību pievērsa tā rezultātu pieejamībai, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Nozīmīgas un darbietilpīgas ir muzeja speciālistu veidotās 14 izstādes no muzeja krājuma, to vidū īpaši jāatzīmē izstādes „Apceļo dzimto zemi” par tūrisma vēsturi novadā un „Pirms pasaule mainījās (1913)”, atspoguļojot  procesus sabiedrībā un notikumus novada cilvēku dzīvē pēc 1905. gada revolūcijas līdz Pirmajam pasaules karam, akcentējot Madonas novadam raksturīgo. Izstādes ieguva plašu apmeklētāju atsaucību. Sadarbībā ar pētnieku Jāni Bērziņu tika sagatavota novada dziesmu svētku vēsturei veltīta izstāde „Gaisma līgo Latvijā”. Kā izstāžu darba aktivizēšana jāuzskata ārpusmuzeja  izstāžu popularizēšana, kas rezultējās ar 14 izstāžu  eksponēšanu   24 vietās Latvijā un ārvalstīs.  

Kultūrvēstures tēmām veltītām konferencēm Latvijā un ārvalstīs  sagatavoti un nolasīti 7 referāti. Dažādos izdevumos publicēti 37 pētījumi, t.sk. 5 publikācijas Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās Universitātes un Daugavpils Universitātes izdevumos, kopumā muzeja speciālisti strādāja pie  20  pētnieciskajām tēmām.

Pagājušā gada piedāvājums – 36 izstādes, 42 tematiskie pasākumi, 20 muzejpedagoģiskās nodarbības, 13 lekcijas, 301 ekskursija nodrošina sabiedrībai pietiekami daudzveidīgas iespējas iepazīties ar muzeju. VKKF atbalstītā projekta „Mūzas tiekas muzejā” ietvaros literāros un muzikālos koncertos emocionālas tikšanās noritēja ar aktieriem O.Dreģi, V.Piņķi, operdziedātājiem J.Apeini un S.Vaici. Liela publikas interese bija par tādiem pasākumiem kā  Muzeju nakti, Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai veltītās tikšanās ar Ž.Bezmeru, D.Īvānu, J.Dineviču, A.Līces, A.Skrjabes,  A.Karlsones grāmatu atvēršanas svētki u.c.
 

Krājuma kolekciju raksturojums uz 2013.gada 31.janvāri

2013.gadā muzeja kolekciju izmantošana ir bijusi aktīva, dažādiem mērķiem – izstādēm, ekspozīcijām, izglītojošajam un pētnieciskajam darbam izmantoti 10732, digitālo attēlu izgatavošanai 931 muzeja priekšmeti.

Apmeklētāju pētītās tēmas

Aktīva izstāžu darbība nodrošināja apmeklētājiem iespēju iepazīties ar 4 – 5 izstādēm mēnesī. Mākslas dienās ar plašu izstādi sevi pieteica gan Madonas, gan citu Vidzemes novadu mākslinieki. Turpinot tradīciju rīkot mākslinieku – novadnieku izstādes, īpaša vērība tika veltīta mākslas procesu atspoguļošanai pazīstamo autoru G.Kroļļa, I.Krolles, I.Krolles-Irbes, I.Zāberes, A.Bromulta, B.Sipāna, P.Ruņģa, R.Rudzīša, B.Stafeckas darbos. Liepājas Universitātes studentu darbu izstāde „Sintētiskā daba” apmeklētājiem atklāja: jauno mākslinieku daiļradei nepastāv robežas.

Turpinot starptautisko sadarbību ar Vaijes rāti (Vācija), noorganizēta koktēlnieka Stefana Fogta skulptūru un kokgriezumu izstāde. Ar interesantiem, dažādās tehnikās veidotiem darbiem sevi pieteica deviņi latviešu izcelsmes mākslinieki no Austrālijas pilsētas Pertas.

 2013.gadā muzeju apmeklējuši 18424 interesenti, diemžēl, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apmeklētāju skaits samazinājies.

 2013.gadā muzejs bija atvērts  apmeklētājiem 354 dienas.

 Muzeja darbinieki nodrošina sabiedrībai savlaicīgu un pieejamu informāciju par pakalpojumiem presē (82 publikācijas), mājas lapās www.madonasmuzejs.lv, www. madona.lv , www.muzeji lv, u.c., sižeti TV un Latvijas radio.

Muzeja darbības uzlabošanai organizēta papildus finansējuma piesaiste, izstrādājot un iesniedzot projektus dažādām VKKF programmām un mērķprogrammām, Kultūras ministrijas projektu konkursiem. Pārskata gadā sagatavoti 9 projekti, atbalstīti 3 projekti par kopējo summu Ls 3060.      

Muzeja infrastruktūras uzlabošanā veikta ugunsdrošības signalizācijas modernizācija izstāžu zālēs (Ls 1129,41), iegādāti 6 metāla skapji muzeja krājuma materiālu glabāšanai ( Ls 1000), iegādāts viens datorkomplekts ar programmu (Ls 430) u.c. aprīkojums. Nacionālā muzeju kopkataloga ietvaros esam saņēmuši  fotografēšanas palīgierīces (Ls 170,45).

Madonas muzeja darbība pārskata periodā tika vērsta uz novada teritorijā esošā materiālā un nemateriālā  kultūras mantojuma vērtību apzināšanu, izpēti, saglabāšanu un popularizāciju, kā arī sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par mūsu kultūras mantojuma nozīmību.


 28.03.2014.  Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore   L.Zepa