Latviešu
Valoda: Latviešu

Mārcienas ciema kolhoza “Zelta druva” galvenajai agronomei Valijai Zeilei - 95

Datums: 04.07.2022 15:25
17 skatījumi
4.jūlijā 95 gadu jubileju svinētu Mārcienas ciema kolhoza “Zelta druva” galvenā agronome Valija Zeile (dz. Evelone). Viņa devās aizsaulē 1997.gada 19.jūnijā 70 gadu vecumā.
    Dzimusi un augusi Mārcienas apkaimē. Kolhoza strādnieces gaitas uzsākusi Saikavā, saimniecībā “Centība”, strādājot sēklkopībā. Studējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā.
    Valija augstu vērtēja jaunu zināšanu apguvi, teica: “Tagad bez mācīšanās nevar!”. Tādēļ, kolhozā sākoties eksperimentiem par augsnes pasargāšanu no erozijas, izlēmusi mācīties aspirantūrā Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski pētnieciskajā institūtā. Viņas disertācijas temats: “Slāpekļa minerālmēslu efektivitāte kultivētās ganībās, paugurainās nogāzēs”.
    Mācoties neklātienē, Valija paralēli bijusi arī Zinību biedrības Mārcienas ciema pirmorganizācijas priekšsēdētāja, ciema Darbaļaužu deputātu padomes deputāte, kur vadījusi pastāvīgo lauksaimniecības komisiju, sieviešu padomes locekle un aktīvi darbojusies sadzīves un tradīciju sekcijā.
    “Zelta druvā” esot saimniekots perspektīvi, un Valijai Zeilei, kā jau agronomei, tur esot bijis liels nopelns.
    Uz pieredzējušās agronomes ģimenes apsaimniekotajām Madonas rajona Mārcienas pagasta “Alejām” pēc padoma esot braukuši zemnieki, kas vēlējušies iemācīties savas zemes apsaimniekot tikpat labi kā Valija Zeile. “Alejās” allaž bijušas koptas kultivētās ganības, daudzgadīgo zāļu pļavas, kurās aug āboliņš, timotiņš, arī skarenes, kamolzāle.
Gunta STRODE vēsturniece