Latviešu
Valoda: Latviešu

Valodniecei, filoloģijas zinātņu doktorei Dainai Nītiņai – 80.dzimšanas diena

Datums: 05.04.2022 14:24
18 skatījumi
Dzimusi Madonā 1942.gada 5.aprīlī, mācījusies Sarkaņos, 1961.gadā ar sudraba medaļu absolvējusi Madonas vidusskolu. 1966.gadā D.Nītiņa ar izcilību beigusi Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti.
    Mācoties Maskavas Valsts Svešvalodu pedagoģiskā institūta Vispārīgās valodniecības katedras aspirantūrā (1966–1969), uzrakstījusi disertāciju „Akadēmiķa J.Endzelīna lingvistiskie uzskati”, Viļņas Universitātē aizstāvējusi doktora disertāciju „Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā” (1981) un ieguvusi filoloģijas zinātņu doktora grādu baltu valodās.
    Strādājusi par zinātnisko līdzstrādnieci Latvijas ZA Valodas un literatūras institūtā (1969-1977), bijusi Daugavpils Pedagoģiskā institūta docētāja, profesore (1977-1983), LU Pedagoģijas fakultātes katedras vadītāja (1983-1986), Liepājas Pedagoģiskā institūta rektore (1986–1990), LU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas (vēlāk – Baltu valodu) katedras profesore (1990–1998). Strādājusi Ungārijas augstskolās (1993–1996), RTU Valodu institūtā (1998–2007).
    Daina Nītiņa saņēmusi J.Endzelīna prēmiju (1980) par monogrāfiju „Prievārdu sistēma latviešu rakstu valodā”. ZA Latviešu valodas institūta  vadošā pētniece (2007–2012), vadījusi "Latviešu valodas gramatikas"(2013) izstrādes pirmo posmu (2008–2011) un ir daudzu gramatikas nodaļu autore. Pētnieciskajā darbībā D.Nītiņa pievērsusies vispārīgās valodniecības, latviešu valodniecības vēstures, latviešu literārās valodas vēstures, latviešu valodas morfoloģijas, latviešu rakstnieku valodas, stilistikas, pragmatikas, semantikas un valodas kultūras jautājumiem, latviešu valodas mācīšanai, valodas politikai.
    Valodniece publicējusi vairāk nekā 100 rakstu, ap 10 grāmatu un mācību līdzekļu. Iznākusi arī rakstu izlase „Ne tikai gramatika” (2014), kur lasāmi Dainas Nītiņas nozīmīgākie dažādos laikposmos publicētie 38 raksti, kā arī ir divi pirmpublicējumi, viens no tiem – plašs apraksts par latviešu valodas darbības vārdiem.
    D.Nītiņa sarakstījusi skolas mācību grāmatu „Latviešu valoda 5.–7.klasei”, par ko saņēmusi  LR Izglītības ministrijas prēmiju. Valodniece ir tādu grāmatu kā „Valodas loģika jeb aizdomāties valodā” (1995), „Moderna cilvēka valoda” (2004), „Valsts valodas kvalitāte” (2004), mācību grāmatām pieaugušajiem latviešu valodas apguvei „Palīgā!” (3.–4.līmenis) (2002, 2004) u.c. autore. Ungārijā un ungāru valodā izdotas mācību grāmatas latviešu valodas apguvei. Vairāki Dainas Nītiņas pētījumi veltīti latviešu rakstnieku (Zigmunda Skujiņa, Zentas Mauriņas, Augusta Deglava) valodas izteiksmei.
    Ar referātiem piedalījusies zinātniskās konferencēs un starptautiskos kongresos Viļņā, Stokholmā, Toronto, Minsterē, Grācā, Budapeštā, Sombathejā, Maskavā, Sanktpēterburgā, Tbilisi u.c.
    Rakstu krājuma „Linguistica Lettica” redakcijas kolēģijas locekle. LZA korespondētājlocekle (1990). LU Habilitācijas un promociju padomes priekšsēdētāja (1992–1995) un eksperte (1997–1999), Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Promociju padomes valodniecībā eksperte. Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle (no 1992), priekšsēdētāja (2003–2004).
Inese SUDĀRE krājuma glabātāja