Jaunieguvumi Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

Datums: 12.02.2018 16:21
27 skatījumi
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājums regulāri tiek papildināts ar dažāda veida jaunieguvumiem. Cik dažādi ir priekšmeti, tik dažādi ir to ceļi uz muzeja krātuvēm.
   Daļa tiek iegūta muzeja darbinieku organizētajās ekspedīcijās pa noteiktu maršrutu, citi saņemti kā individuāli dāvinājumi no konkrētas personas vai organizācijas, reizēm savu mirušo vecāku vai vecvecāku lietas mums atnes pēcnācēji, protams, gadās  arī kaut ko nejauši ieraudzīt vai atrast. Visi veidi ir labi, jo pateicoties apzinīgu cilvēku rīcībai, nākošajām paaudzēm kopā – priekšmetu dāvinātāji un muzejs - saglabājam mūsu novada vēstures un kultūras mantojumu.
   Šoreiz jaunieguvumu statusā divas Bībeles, ar netipisku iegūšanas stāstu. “Atradeņi” – tā mēs mīļi viņas nosaucām, jo abas muzejam piedāvāja Madonas Romas katoļu draudzes prāvests, pr. Pāvils Kamola, kurš paskaidroja, ka tās atrastas pie baznīcas durvīm. Kāds nolicis un aizgājis, tāpēc diemžēl izpaliek stāsts par abu grāmatu lietošanas vēsturi (varbūt tās bijušas kādas dzimtas Bībeles? Varbūt pasniegta kā vērtīga dāvana?). Tā kā muzejam šādu eksemplāru nebija, abas tiks iekļautas muzeja krājumā.
   Vecākā “Ta Jauna Derriba muhsu Kunga Jesus Kristus jeb Deewa swehti wahrdi, kas pehz ta Kunga Jesus Kristus peedsimschanas no teem swehteem preezas-mahziatjeem un Apustułeem irr usrakstiti” ir izdota 1830.gadā Jelgavā. Ir Ernesta Glika tulkotās Bībeles septītais izdevums. Otra “Bihbele, tas ir Deewa swehtee wahrdi, kas preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus peedzimschanas no teem swehteem praweescheem, preezas-mahzitajeem un apustuleem ir sarakstii” izdota Ķelnē 1877.gadā.
   Svēto Rakstu grāmatas ir skāris laika zobs, taču tās ir paglābtas no bojāejas. Pēc iekļaušanas muzeja krājumā, ar tām varēs iepazīties ikviens interesents.
   Šoreiz sakām īpašu paldies pr.Pāvilam Kamolam par atbildīgu rīcību un sadarbību!
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja kolektīvs